Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

רקע וחזון לפרויקט הגמר

הפרויקט גמר שלי עוסק במחקר הקשר בין מוזיקה-מתמטיקה-עירוניות.

הרקע לפרויקט הגיע מחקר המושג 'משך' בסטודיו עירוניות בשנה ג'.

בהבנתי את המושג בחרתי לייצר עירוניות מהמושג.

עפ"י הנרי בריגסון המושג הינו תופעה המתרחשת בזמן ובמוסיקה אך לא בחלל. אני בחרתי להראות את הופעת המושג והתופעה בחלל.

לשם הבנת המושג יותר לעומק התחלתי לחקור את תיאורית המוסיקה והקשרה למתמטיקה.

קיים קשר בין מוזיקה ומתמטיקה ומתמטיקה וארכיטקטורה. קיימות גם מספר תיאוריות וניסיונות לאתר את המוזיקה בארכיטקטורה.

אותי מעניין לעסוק במוזיקה באורבניות השונה.

כמו שלכל לחן, מנגינה מורכבת מכמה שכבות,רבדים, מקטעים. כך גם העירוניות המשתנה ממקום למקום.

בהשוואה שבין מוזיקה ומתמטיקה ישנן הרבה גילויים חופפים.

בתחילת הסמסטר עסקתי בנושא בשיתוף שני סטודנטים מהכיתה, קובי ואסף, שבדיונים שלי עימם גיליתי דברים וכיוונים חדשים לתופעה

התחלנו במושג משך ופירושו של ברגסון לתופעה. לאחר מכן דנו בשאלה איך אפשר לתת ביטוי למשך במרחב העירוני.

לקחתי את הזה בחזרה אל המוזיקה וניסיתי לבדוק איך המשך תקיים במוזיקה, ולנסות לתרגם זאת לחלל.

סדרת פבוניצ'י היודע לכולנו מן המתמטיקה (יחס מושלם בין שני אלמנטים של 1.6 | יחס הזהב=1.6) מצאתי קשר בדוק מחקרית שעל פיו ניתן ליצור את ההרמוניה עפ"י חישוב מתמטי שיוצר יחס הזהב בפסוק המוזיקלי. כמו שהמוזיקה תלויה בזמן ובעיקר בריק שנוצר בין תו לתו ששם למעשה נמצא המשך, כך גם הארכיטקטורה תלויה בזמן של החלל.

במודל החתך הרעיוני ניסיתי לבחון את הזום אין של הבין לבין. כשתופעה אחת נמשכת לתוך תופעה אחרת בחתך משך זה נוצר על ידי האור.כמות השפעת האור תלויה בזמן, מקום וחלל.

בפרויקט שלי אני אנסה לבחון לעומק את תאורית ארגון המוסיקה וחישוב מתמטי המשתנה בהתאם לפסוק המוזיקלי. זאת אנסה לתרגם למוזיקה בעיר. כלומר, לכל עיר יש תכנון מוזיקלי שונה וברוב הערים בארץ לא קיימת הרמוניה ותופעת המשך בעיר ובגלל כך לא מתקיימת עירוניות בערים.

No tags yet.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Instagram
  • YouTube