Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

ארגון מוזיקה | תכנון עיר

לפי עקרונות ארגון המוזיקה מעניין אותי לבדוק באילו כלים וכללים אני יכולה לנתח ולהבין לארגון עיר. יצרתי רשתות בקנה מידה משתנה בהתאם לעקרון אותו הוא מארגן.

כל עקרון של ארגון מהווה השפעה כוללת בפסוק המוזיקלי הכולל. העיר.

גובה- לפי ארגון המוזיקה אנו משתמשים לניתוח גובה הצליל- אם הוא נמוך או גבוה ואיך הוא משפיע על הפסוק המוזיקלי.

בעיר, אנחנו יכולים להשוות עקרון זה לגובה בינוי באזור מסוים\רחוב\ מרחב ציבורי.

במודל זה אנו יכולים לראות סדרת חתכים עוקבים של רחוב אקראי. המקצב של גובה הבינוי משפיע על המרחב הציבורי באופן משתנה.

מעניין אותי לבדוק באיזה יחס ניתן להשתמש על מנת ליצור סדר היוצר הרמוניה, משך.

פרמטר החתך מתבטא גם בכניסות האור במרחב הציבורי. הכניסות אור גם כן משפיעות על אופי המרחב בעיקר אם אלמנט זה קובע מקומות שהייה או תנועה.

אורך ומשך- זמן הופעת הצליל בחלל הוא אחד העקרונות החשובים ביותר בארגון המוזיקה.

כמו כן, גם המשך בין הצלילים, כאשר צליל אחד נמשך בתוך הצליל הבא אחריו, הינו מאפיין את המלודיה הקצרה וגם את כל היצירה המוזיקלית.

מעניין מאוד לבחון את האורך של הבינוי ברחוב והמשך היוצר את המקצב השונה בכל עיר ולמעשה הוא זה שמאפיין את המרחב הציבורי.

במודל אני מראה אורכים שונים של תוים ביצירה מוזיקלית שנראים לי גם כמו תכנית סכמתית של אזור ומרחבים המאפשרים שיטוט אקראי ברחוב.

גוון- הגוון בפסוק המוזיקלי מתבטא בכלים השונים המרכיבים את היצירה.

בעיר ראיתי את הגוון כייעוד השונה של אזור או אופי משתנה של בינוי.

במכלול העיר ראיתי זאת כתכנון של תשריט עיר.

מאמינה שעקרון זה יכול לשמש כתכנון תב״ע בארגון היעעודים השונים בכל העיר.

במודל זה יצרתי תשריט קונספטואלי של עיר המורכב מחיתוכי הזהב. החיבור בין היעודים הינו גם אלמנט משמעותי שאינו נוצר מגבולות ברורים. כמו שביצירה המזיקלית השכבות של כלי הנגינה השונים היוצרים את היצירה אינם בעלי גבולות ברורים של מתי כלי נכנס למנגינה או מתי ישנם מספר כלים המתנגנים באותו הזמן.

עוצמה- המוזיקה מודדת תדרים שונים של עוצמה. בעיר אני מתרגמת תדרים אלו לרמת האינטסיביות בעיר. האינטסיביות יכולה להתקיים באזור אחד בעיר הממרכז את כל העיר לעומת אינטסביות בשני אזורים או אפילו כמה אזורים הנוצרים מ״הד״ של המרחב המרכזי.

על פי עקרון זה, רם קולהאס תכנן את העיר יוקוהומה ביפן. בגרף ניתן לראות כי הוא חילק באופן שונה את רמות האינטסביות בעיר שהוא רוצה שיתקיימו במרחב הציבורי.

No tags yet.
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square